रचना चोरों की शामत

Sunday, 5 June 2016

हिक-हिक बूँद पियारयो पाणी

कल्ह ताईं प्यो खिले खुशीअ साँ, वहंदो पाणी।
रोए थो अजु बोतल में, वेचारो पाणी।

खाली दिला दिसी गुरबत जे हर हिक घर में
केरु चटे व्यो तरे संदा, सोचे थो पाणी।

प्यासा पखी छितिनि ते गोल्हे, पया फिरनि था
दिसिजे तिनि खे नथो भरयलु को भाँडो पाणी।

मानसूनु-सावणु पिणि पहुता खणी कटोरो 
धरे फ़कीरी वेषु घुरनि प्या ढुकिड़ो पाणी।

तो ई मनुष वहायो कुहाड़ो, खुदि पेरनि ते
खाट्र हणी खोट्रियइ धरती थ्यो, सुपिनो पाणी।

तरंदो हुयो जुनि खाँ जेको, ज-सागर में  
कलिजु में हू छाजे काणि बुदी व्यो पाणी।

पुरखनि दिनो अथाहु, नाहिं छा फ़र्ज़ु असाँजो    
असाँ सँभालियूँ नईं पौधि जे हक जो पाणी?

समुंड्र नंदियूँ प्या चवनि उञारा, बुधो कल्पना
अची असाँखे, हिक-हिक बूँद, पियारियो पाणी।  


-कल्पना रामानी  

No comments:

Google+ Followers