रचना चोरों की शामत

Monday, 23 May 2016

सफरु ज़िंदगीअ जो

सफरु ज़िंदगीअ जो सणाओ न आहे।
अगर साणु साथी, असाँजो न आहे।

भला छो मिले प्यारु हुन खे, पिरिनि जो
अझो जहिंखे पहिंजो ई, प्यारो न आहे।

मञे जे चयो, हिकु दफो मन, चखे दिसु
भलाईअ खाँ मिठिड़ो को मेवो न आहे।

गे उञ त हुन ताईं वञिणो ई पवंदो
दिलो छो हली अचे, हू वाँदो न आहे।

ठपे पाण पहिंजी पुठी, हू चवे प्यो
त में को शाइरु, मूँ जहिड़ो न आहे।  

सुकूँ कहिं कवीय खे कहिं पिणि न ईंदो
अगर हुन जी कविता जो चर्चो न आहे।

विञाए माँ ईमानु, बँगुला बणायाँ
हुनरु कल्पना मूँखे अहिड़ो न आहे।

-कल्पना रामानी  

No comments:

Google+ Followers