रचना चोरों की शामत

Friday, 19 August 2016

दुआ माउ जी

 
सदा सुखी हू रहँदो, जहिं वटि दुआ माउ जी
गुल वाँगुरु प्यो ट्रिड़ंदो, जहिं वटि दुआ माउ जी

कष्ट मचाइनि शोरु मथनि खाँ हुन जे केदो
ज़ोरु न तिनि जो हलंदो, जहिं वटि दुआ माउ जी

जी उमिरि पई वासु कंदी हुन जे घरि बरकत
मींहु प्यार जो वसंदो, जहिं वटि दुआ माउ जी

पुछण अचे जे हालु कालु पिणि हुन खाँ कहिं पलि
मोटी वापस वरंदो, जहिं वटि दुआ माउ जी

अचनि सवें तूफान कल्पनाहुन जे घरि, पर  
दियो अखंडित रंदो, जहिं वटि दुआ माउ जी
  

-कल्पना रामानी

No comments:

Google+ Followers